Vitolds Mašnovskis

Vēsture, arhitektūra, māksla.

2018. gada 13. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē notika enciklopēdijas "Muižas Latvijā" 1. sējuma izdošanas svinīgais atklāšanas pasākums. 

Fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis veicis ap 1200 Latvijas muižu kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas "Muižas Latvijā" vairāku sējumu izdevums radīts kā veltījums Latvijas valsts simtgadei, līdz ar to tieši lielajā jubilejas gadā tās pirmais sējums iegūst redzamu, taustāmu formu. 

Enciklopēdijā A-H
iekļautās muižas

Abgunstes muiža / Abgunst
Adamovas muiža / Adamhof (Adamowa)
Ādažu muiža / Aahof 
Aderkašu muiža / Fistehlen
Ainažu muiža / Haynasch 
Aisbahovas muiža / Oskierko 
Aisteres muiža / Aistern 
Aizdzires muiža / Adsirn  
Aizkraukles muiža / Ascheraden
Aizputes pils un pilsmuiža / Hasenpoth 
Aizupes muiža / Asuppen
Aizvīķu muiža / Groß-Aiswicken
Akenstakas muiža / Klingenberg 
Ālaves muiža / Alauen 
Allažas muiža / Allaschen 
Allažu muiža / Allasch 
Almāles muiža / Almahlen  
Alsungas pils un pilsmuiža / Allschwangen  
Alsviķu muiža / Alswig 
Alšu muiža / Alschhof 
Alūksnes pilsmuiža / Marienburg  
Ances pusmuiža / Anzen  
Ančkas pusmuiža / Anchka 
Ānes-Mēmeles muiža / Hahns-Memelhof
Annahites muiža / Annahütte  
Annas muiža / Annenhof 
Annenieku (Annas) muiža / Annenhof 
Anspoku muiža / Anspach 
Apes muiža / Hoppenhof 
Apriķu muiža / Appricken  
Āraišu mācītājmuiža / Arrasch, Pastorat  
Arakstes muiža / Arras 
Ārciema muiža / Erkull 
Arendoles muiža / Arendol 
Ārīšu muiža / Arishof
Ārlavas muiža / Erwahlen
Asares muiža / Assern 
Āsteres muiža / Poickern 
Auciema muiža / Autzem 
Audžu muiža / Neufriedrichshof 
Augstkalnes (Mežmuižas) mācītājmuiža /
   Grenzhof, Pastorat 
Augstrozes pils un muiža / Hochrosen
Augulienas muiža / Roseneck 
Auļukalna muiža / Aulenberg 
Aumeisteru muiža / Serbigal 
Baižkalna muiža / Friedrichshof 
Bākūžu muiža / Backhusen 
Baldones muiža / Baldohn 
Balgales muiža / Balgallen 
Baltmuiža / Baltensee
Baltmuiža / Weißensee
Balvu muiža / Bolowsk (Bolwa) 
Bānūža muiža / Bahnus 
Bānūžu muiža / Kudling 
Bārbeles mācītājmuiža / Barbern, Pastorat 
Bauņu muiža / Bauenhof 
Bauskas pilsmuiža / Bauske 
Bebrenes muiža / Bewern 
Beļavas muiža / Kortenhof 
Bēnes muiža / Behnen 
Berķenes muiža / Groß-Berken
Bērsteles muiža / Groß-Bersteln
Bērvircavas muiža / Behr-Würzau
Bērzaines muiža / Birkenruh 
Bērzaunes muiža / Bersohn 
Bērzbeķes muiža / Bersebeck 
Bērzgales muiža / Bersegall
Bērzmuiža / Bersehof
Bērzmuiža / Bershof
Biksējas muiža / Wilkenpahlen 
Biksēres muiža / Libbien 
Bikstu muiža / Bixten 
Bilstiņu muiža / Bilsteinshof 
Bīriņu muiža / Koltzen
Biržu-Cērendes muiža / Birsen-Zerrenden 
Blankenfeldes muiža / Blankenfeld
Blīdenes muiža / Blieden 
Blomes muiža / Blumenhof 2 
Boju muiža / Bojen (Bojendorf) 
Bornsmindes muiža / Bornsmünde 
Bramberģes muiža / Brandenburg 
Brantu muiža / Horstenhof 
Braslavas muiža / Breslau
Briņģu muiža / Brinkenhof 
Briņķpedvāles muiža / Brinckens-Pedwahlen
Brizules muiža / Bresilgen 2 
Bruknas muiža / Brucken 
Bruņas muiža / Brunnen 
Bruzilas muiža / Bresilgen 1 
Bučauskas muiža / Butzkowsky 
Budbergas muiža / Budberg
Budenbrokas muiža / Schujenpahlen 
Bukaišu muiža / Fockenhof 
Bukas muiža / Suddenbach 
Bunkas muiža / Funkenhof 
Burtnieku pils un pilsmuiža / Burtneck 
Carnikavas muiža / Zarnikau 
Cempu muiža / Zempen 
Cenas muiža / Zennhof 1 
Cēres muiža / Zehren
Cērkstes muiža / Zerxten 
Cēsu pilsmuiža / Wenden 
Cesvaines pils un pilsmuiža / Sesswegen
Cildu muiža / Zilden 
Cīravas muiža / Zirau 
Ciroles muiža / Zirohlen 
Cirstu muiža / Zirsten
Codes muiža / Zohden
Daibes muiža / Daiben
Degoles muiža / Degahlen 
Demenes muiža / Demmen
Derpeles-Mēmeles muiža / Dörpers-Memelhof
Dēseles muiža / Dehsseln 
Devenes muiža / Dewen (Deewen)
Didrihšteinas muiža / Diedrichstein
Dikļu muiža / Dickeln 
Dīķeru muiža / Puderküll 
Dinsdurbes muiža / Diensdorff
Diždāmes muiža / Groß-Dahmen
Dižlāņu muiža / Groß-Lahnen
Dižsēņu muiža / Groß-Sehnjen 
Doles muiža / Dahlen 
Drabešu muiža / Drobbusch 
Drustu (Vecdrustu) muiža / Drostenhof 
Druvienas muiža / Druween 
Dūķeru muiža / Duckershof 
Dunalkas muiža / Dubenalken 
Dundagas pils un pilsmuiža / Dondangen 
Duntes muiža / Ruthern 
Durbes muiža / Durben 
Dūres muiža / Duhrenhof 
Dursupes muiža / Dursuppen 
Dutkas muiža / Dutkenshof
Dvietes muiža / Dweeten 
Dzelzavas muiža / Selsau 
Dzērbenes muiža / Serben 
Dzērves muiža / Dserwen 
Dzimtmisas muiža / Misshof 
Ēdoles pils un pilsmuiža / Edwahlen 
Elejas muiža / Elley 
Embūtes pilsmuiža / Amboten
Endzeles muiža / Henselshof 
Englārtes muiža / Engelhardtshof 
Ērberģes muiža / Herbergen 
Ērgļu pils un pilsmuiža / Erlaa 
Ērģemes muiža / Ermes 
Eriņu muiža / Heringshof 
Ērmaņu muiža / Hermannshof 
Ēveles mācītājmuiža / Wohlfahrt, Pastorat 
Ēveles muiža / Wohlfahrt 
Eversmuiža / Ewermuyze
Ezeres muiža / Groß-Essern
Felicianovas muiža / Felicianov 
Firkspedvāles muiža / Fircks-Pedwahlen
Franksesavas muiža / Francks-Sessau 
Gaigalavas (Bikovas) muiža / Bykow 
Gaiķu (Vecgaiķu) muiža / Gaiken 
Galēnu muiža / Golan 
Galgauskas muiža / Golgowsky 
Galtenes muiža / Galten 
Garīkas muiža / Garrik 
Garlenes muiža / Gargeln 
Garozas muiža / Garrosen 
Gārsenes muiža / Garssen 
Gārzdes muiža / Garsden 
Gatartas muiža / Gotthardsberg 
Gaujienas pilsmuiža / Adsel 
Gaviezes muiža / Gawesen 
Gramzdas muiža / Gramsden 
Grašu muiža / Geistershof 
Graudupes muiža / Grauduppen 
Grauzdes muiža / Grausden 
Grenču muiža / Grenzhof 
Grenstāles muiža / Grenztahl 
Gricgales muiža / Gritzgaln 
Grundzāles muiža / Grundsahl
Gulbenes mācītājmuiža / Schwanenburg, Pastorat 
Gulbēres muiža / Gulbern 
Hoftenbergas muiža / Hoftenberg
Autora mērķis ir veidot vairāku sējumu enciklopēdiju, kurā, apkopojot muižu izpētes materiālu arhīvu un fotofiksāciju, koncentrētā veidā atspoguļota Latvijas muižu vēsture, arhitektūra un māksla.
Pirmais enciklopēdijas sējums aptver 179 muižas alfabētiskā secībā no A līdz H. Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko kungu mājas vai pils būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka raksturojums.
312 lappušu enciklopēdijā attēlu identificēšanai lietota vācu valoda. Attēlu paraksti divās valodās sniedz iespēju ar izdevumu iepazīties arī vācu valodā lasošam interesentam. Izdevuma beigās apkopoti attēlu parakstos lietotie saīsinājumi, izmantotie avoti un literatūra.
Izdevums tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu

Izdevums tapis sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Herdera institūtu Mārburgā, Vācijā

Īpaša pateicība

Dr. art. h. c. Imantam Lancmanim
par atbalstu un iespēju izmantot Rundāles pils muzeja materiālus, 
Dr. arch. Jurim Dambim, Simonai Čeverei, Aleksandram Poļakovam,
Dr. hist. h. c. Intai Dišlerei, Agritai Ozolai, Dacei Tabūnei, 
Indulim Zvirgzdiņam, Ventai Kocerei, Valdim Mazulim, Ainaram Gaidim, Kārlim Jakadelam, 

Dr. philol. Dītmāram Popam (Dietmar Popp),
Dr. art. Agnesei Bergholdei-Volfai (Agnese Bergholde-Wolf).

Autors, sastādītājs – Vitolds Mašnovskis 
Redaktores – Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa 
Tulkotāja vācu valodā – Agnese Bergholde-Volfa 
Korektores – Gunta Suhanova, Mārīte Treijere 
Mākslinieki – Rihards Delvers, Mārtiņš Kreicbergs 
Mākslinieciskā redaktore – Inta Bērente-Strenga 
Tehniskais redaktors – Kārlis Jakadels

 SIA “DUE” pateicas Dainim Bruģim un Mārai Siliņai par piedalīšanos izdevuma tapšanā.

Distancējoties no muižu ansambļu vēstures izpētes akadēmiskā spārna pētnieku vēlmēm Vitolda Mašnovska sastādītajās enciklopēdijās atrast atbilžu jūru no bezgala plašajai tēmai veltīto materiālu okeāna, gribas uzteikt autora drosmi un apbrīnot viņa uzņēmību, pieņemot sevis paša izvirzīto izaicinājumu. Neapšaubāmi ir radīts neparasti bagāts izziņas materiālu krājums ar nacionāla mēroga kultūrvēsturisko, dokumentālo un izziņas vērtību. 

Ojārs Spārītis

Latvijas Mākslas akadēmijas profesors

Jāsecina, ka bojā gājušas ne tikai ēkas. Kari un nevērība ļāva aiziet bojā arī muižu parkiem, alejām un dārziem. Pašreiz grūti atrast parkus, kurus par tādiem varētu saukt. Lielā daļā parku padomju laikā uzcēla daudzstāvu dzīvojamās ēkas, fermas, degvielas noliktas. Naudas, gribasspēka un darba roku trūkums ļāva parkos izaugt pašizsējas kokiem un nīkuļot vecajiem kokiem. Bijušajos muižu parkos reti ir redzami no jauna stādīti koki bojāto veco koku vietā.

Ceru, ka pētījums būs noderīgs visiem tiem, kurus interesē Latvijas muižas un to vēsture līdz 1940. gadam un šodien. 

Vitolds Mašnovskis

Vēsturnieks, fotogrāfs

Pirmais no vairāku sējumu izdevuma par Latvijas muižām, kas tagad tiek piedāvāts lasītājam, ir viena vienīga entuziasta gadu desmitiem ilga materiālu vākšanas un pētniecības darba rezultāts. Šo apjomīgo pasākumu ir atbalstījušas un sekmējušas tā īstenošanu daudzas privātpersonas un institūcijas gan Latvijā, gan ārzemēs. Šeit īpaši izceļams būtu Herdera institūta attēlu arhīvs Mārburgā.

Dr. art. Agnese Bergholde-Volfa

 

Saziņai

due@due.lv
+371 67 812 790

 

Izdevējs SIA "DUE"
Iespiesta SIA "PNB Print"

 

ISBN 978-9934-8479-5-0
UDK 728.83(474.3)
Ma805