Vitolds Mašnovskis

Vēsture, arhitektūra, māksla.
Enciklopēdijas 2. daļa I-K

Enciklopēdijas 2. sējuma (I–K) atklāšana: 2019. gada 13. Decembrī plkst 14:30 Rīgas Domā

Fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis veicis ap 1200 Latvijas muižu kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas "Muižas Latvijā" vairāku sējumu izdevums radīts kā veltījums Latvijas valsts simtgadei, līdz ar to tieši lielajā jubilejas gadā tās pirmais sējums iegūst redzamu, taustāmu formu. 

2. sējuma muižas

Idus muiža / Idwen
Iecavas muiža / Groβ-Eckau
Ieriķu muiža / Ramotzky
Igates muiža / Idsel
Iģenes muiža / Iggen
Ikšķiles muiža / Uexkűll
Īles muiža / Ihlen
Ilgas muiža / Ilgen
Ilmājas muiža / Groβ-Ilmajen
Ilzenes muiža / Ilsen
Ilzes muiža / Ilsensee
Iļģu muiža / Illien
Inciema muiža / Inzeem
Inčukalna muiža / Hinzenberg
Irlavas muiža / Irmlau
Īvandes (Lielīvandes) muiža / Groβ-Iwanden
Īves muiža / Iwen
Izriedes muiža / Fischröden
Jāmaiķu muiža / Jamaiken
Janopoles pusmuiža / Janopole
Jāņmuiža / Johannenhof
Jāteles muiža / Jahteln
Jaunannas muiža / Neu-Annenhof
Jaunates muiža / Neu-Ottenhof
Jaunauces muiža / Neu-Autz
Jaunbebru muiža / Neu-Bewershof
Jaunbilskas muiža / Neu-Bilskenshof
Jaunbrenguļu muiža / Neu-Wrangelshof
Jaunburtnieku muiža / Sternhof
Jaundomes muiža / Nowo Mysl
Jaundrustu pusmuiža / Neu-Drostenhof
Jaungulbenes muiža / Neu-Schwanenburg
Jaunjērcēnu muiža / Wohlfahrtslinde
Jaunkalsnavas muiža / Neu-Kalzenau
Jaunķeipenes muiža / Kaipen
Jaunķempju muiža / Neu-Kempenhof
Jaunlaicenes muiža / Neu-Laitzen
Jaunmoku muiža / Neu-Mocken
Jaunmuiža (Jaunlutriņi) / Neuhof
Jaunpagasta muiža / Neuwacken
Jaunpiebalgas muiža / Neu-Pebalg
Jaunpils muiža / Jürgensburg
Jaunpils muiža / Neuenburg
Jaunraunas muiža / Ronneburg-Neuhof
Jaunsātu muiža / Neu-Sahten
Jaunsaules muiža / Neu-Rahden
Jaunvāles muiža / Neu-Sackenhof

Jelgavas pilsmuiža / Mitau
Jeru muiža / Seyershof
Jūdažu muiža / Judasch
Jumpravmuiža (Lieljumprava) / Groβ-Jungfernhof
Jumurdas muiža / Jummerdehn 160 Juzefinovas (rdavas) muiža / Juzefinow
Juzefovas muiža / Józefow
Kabiles muiža / Kabillen
Kaives muiža / Kaiwen
Kaives muiža / Kayenhof
Kalētu muiža / Kalleten
Kališu pusmuiža / Kallitzen
Kalkūnes muiža / Kalkuhnen
Kalnamuiža / Berghof-Brotzen
Kalnamuiža / Hohenberg
Kalnienas muiža / Alt-Kalnemoise
Kaltiķu muiža / Kalticken
Kameņecas (Jaunaglonas) muiža / Kamieniec Inflancki
Kandavas mācītājmuiža / Kandau Pastorat
Kapsēdes muiža / Kapsehden
Kārļu muiža / Karlsruhe
Kārtūžu muiža / Schoneck
Karvas muiža / Korwenhof
Kastrānes (Upespils) muiža / Kastran
Katvaru muiža / Kadfer
Kaucmindes muiža / Kautzemünde
Kauguru muiža / Kaugershof
Kazdangas muiža / Katzdangen
Klāņu muiža / Klahnen
Kokmuiža / Kokenhof
Kokneses pilsmuiža / Kokenhusen
Kolberģa muiža / Goldbeck
Kombuļu muiža / Kummeln
Kornetu muiža / Schreibenshof
Košķeles muiža / Ostrominsky, Osthof
Krapas muiža / Kroppenhof 2
Krapes muiža / Kroppenhof 1
Krāslavas muiža / Kraslaw
Krimuldas muiža / Kremon
Kroņvircavas muiža / Krons-Würzau
Krotes muiža / Krothen
Krustpils muiža / Kreutzburg, Krzyżbork
Kukšu muiža / Kuckschen
Kurmāles muiža / Kurmahlen
Kurmenes muiža / Kurmen
Kusas muiža / Kussen
Autora mērķis ir veidot vairāku sējumu enciklopēdiju, kurā, apkopojot muižu izpētes materiālu arhīvu un fotofiksāciju, koncentrētā veidā atspoguļota Latvijas muižu vēsture, arhitektūra un māksla.
Orais enciklopēdijas sējums aptver 93 muižas alfabētiskā secībā. Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko kungu mājas vai pils būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka raksturojums.
296 lappušu enciklopēdijā attēlu identificēšanai lietota vācu valoda. Attēlu paraksti divās valodās sniedz iespēju ar izdevumu iepazīties arī vācu valodā lasošam interesentam. Izdevuma beigās apkopoti attēlu parakstos lietotie saīsinājumi, izmantotie avoti un literatūra.
Izdevums tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu

Izdevums tapis sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Herdera institūtu Mārburgā, Vācijā

PATEICĪBAS

Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Osterburgas Veidas muzejam Vācijā (Museum Osterburg Weida), Posteršteinas muzejam Vācijā (Museum Burg Posterstein), Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, Cēsu Vēstures un mākslas muzejam, Jaunauces pils muzejam, Jēkabpils vēstures muzejam, Kazdangas muzejam, Tukuma muzejam, Valmieras muzejam.

Dr. art. h. c. Imantam Lancmanim, Dr. habil. art. Ojāram Spārītim, Dr. jur., Dr. habil.. sc. pol. Tālavam Jundzim, Dr. arch. Jurim Dambim, Simonai Čeverei, Dr. arch. Ilmāram Dirveikam, Aleksandram Poļakovam, Dr. arch. Jānim Zilgalvim, Dr. art. Agnesei Bergholdei-Volfai (Agnese Bergholde-Wolf). Kārlim Jakadelam, Ainaram Gaidim, Ventai Kocerei, Renāram Sproģim, Valdim Mazulim, Agritai Ozolai, Dr. hist. h. c. Intai Dišlerei, Dacei Tabūnei, Ilzei Mārai Janelis, Asnātei Rībenai, Kristīnei Zaļumai, Ingūnai Balcerei, Ilzei Holštromai, Jānim Stepiņam, Ilutai Bērziņai, Ingrīdai Zīriņai, Kasparam Špēlam, Klārai Radziņai, kā arī Monikai Michaliszyn un Grzegorz Opaliński (Polijas vēstniecība Latvijā).

Autors, sastādītājs – Vitolds Mašnovskis
Redaktores – Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa
Tulkotāja vācu valodā – Agnese Bergholde-Volfa,
Korektore – Mārīte Treijere
Mākslinieks – Rihards Delvers
Mākslinieciskā redaktore – Inta Bērente-Strenga
Tehniskais redaktors – Kārlis Jakadels

SIA “DUE” pateicas Mārai Siliņai, Signei Borisai, Gatim Buravcovam, Aivim Gailītim un Ainaram Gaidim par piedalīšanos izdevuma tapšanā.

Ir pagājis jaunu pētījumu un atklājumu gads. Atklātas, fotografētas muižas un precizēta informācija par šīm redzētām un neredzētām muižām. Mūsu mērķis bija, atkal veicot tūkstošiem kilometru pa mūsu zemes “lieliskajiem ceļiem” un pētot meklēto un visbiežāk drupās atrasto, turpināt lietot sākto pārskatāmo grāmatas shēmu un gatavot otro un nākošos sējumus. Bez tam – kaut arī pirmais sējums mums un, ceru, ka arī Jums deva gandarījumu par mūsu paveikto, ar katru nākošo sējumu gribam sniegumu pilnveidot, tādēļ šajā sējumā sākām lietot arī jaunas tehnoloģijas, t. sk., lidaparāta-drona fotogrāfijas, kas deva jaunu, neredzētu telpisku skatījumu uz objektu un tā ietverošo apkārtējo vidi un palielinājām arī ilustrāciju izmēru. Protams, ka paredzēto kopējo enciklopēdijas apjomu tas nesamazinās. Lai izdevumā minētās muižas būtu vieglāk atrodamas, publicēsim arī kartes ar minēto muižu izvietojumu. 

Vitolds Mašnovskis

Vēsturnieks, fotogrāfs

Autors savā darbā sniedz atbildes uz galvenajiem jautājumiem, lieliski strukturējot apjomīgo materiālu, pirmkārt, norādot muižas atrašanās vietu, otrkārt, minot tās īpašniekus, treškārt, apskatot būvvēsturi. Vairāk varam uzzināt, pētot pagātnes notikumus, atrodot un analizējot vēstures faktus un dažādus dokumentus. Iespēju ir daudz – no zinātnieku un speciālistu metodiskiem pētījumiem līdz nejauši atrastiem faktiem dažādos arhīvos.

Muižas kā izcils kultūras un mākslas vērtību kopums šodien aktīvāk ienāk mūsu sabiedriskās dzīves apritē, gan stāstot un informējot, gan rosinot un audzinot visdažādākajos veidos. Tādēļ darbs būtu jāvirza tā, lai katra atdzimusī muiža kļūtu par vietējo kultūrvēstures un pagātnes izziņas radošo centru, ikdienas un svētku norises vietu, kas dod gan personisku, gan morālu, gan estētisku gandarījumu. Katra atjaunota muiža ir gan Latvijas rota, gan izziņas un izglītības skola. 

Guntis Gailītis 

Rīgas Pieminekļu aģentūras direktors,
Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs 

Kultūra ir vienīgais Latvijas kā nacionālas valsts pastāvēšanas iemesls ilgtermiņā. Kultūras mantojums ir visu laikmetu radošuma izpausmes nozīmīgāko liecību koncentrēts kopums. Saruna par kultūras mantojumu nav nodeva pagātnei, bet pēc būtības atklāj interesi par mūsu nākotni. Rūpes par kultūras mantojumu ir efektīvākais ilgtermiņa ieguldījums cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā. Kultūras mantojuma apzināšana, izpēte un dokmentēšana ir kultūras mantojuma saglabāšanas darba pamats.

Vitolda Mašnovska interese par kultūras mantojumu, profesionāla fotogrāfa spējas, neizsīkstošā enerģija un misijas piepildījums ir devis sabiedrībai apjomīgu izziņas materiālu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmīgas daļas – muižu arhitektūras, mākslas un vēstures liecību izzināšanā.  

Dr. arch. Juris Dambis

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs 

Saziņai

due@due.lv
+371 67 812 790

 

Izdevējs SIA "DUE"
Iespiesta SIA "PNB Print"

 

ISBN 978-9934-8479-8-1
UDK 728.83(474.3)
Ma805